Đã thêm vào mục Yêu thích

FIVE STORIES ABOUT G-SHOCK - FROM THE BEGINNING TO THE GMW-B5000

NĂM CÂU CHUYỆN VỀ G-SHOCK

TỪ KHI BẮT ĐẦU ĐẾN KHI RA ĐỜI GMW-B5000

#01 KHỞI NGUỒN CỦA G-SHOCK

#02 HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐẾN
DÒNG FULL METAL

#3 SỰ RA ĐỜI CỦA
GMW-B5000

#4 VẺ ĐẸP CỦA
GMW-B5000

#5 TỔNG QUAN VỀ
GMW-B5000

Select a location